دومین جشنواره کارمند تراز انقلاب اسلامی بعنوان مدیر تراز انقلاب و فرمانده برتر

۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ۱۱